Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 
(podvojné účetnictví)

rozsah 80 vyučovacích hodin, cena 21.950 Kč


(možnost úhrady kurzovného na splátky)

Oblíbený kurz - JEDEN STUDENT - JEDEN LEKTOR
V tomto kurzu si volíte výukový harmonogram sami podle svých časových možností a osobního tempa. Lektor se přizpůsobí Vašim znalostem a sestaví výukový plán podle Vašich požadavků a potřeb. Kurz je zaměřen na praktické vedení účetnictví. Lektor je se studentem v kontaktu, pomáhá mu a radí i po ukončení kurzu.


  
Jméno příjmení titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.


Komu je kurz určen?
Kurz je určen začátečníkům, kteří se s účetnictvím doposud nesetkali. Je určen všem,
kdož chtějí nahlédnout do problematiky podvojného účetnictví a připravují se nastoupit
profesi účetní. Tento kurz je kombinací kurzu účetnictví pro začátečníky a pokročilé.
Nahlédnete tak komplexně do problematiky celkového podvojného účetnictví.


Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je seznámit Vás s pojmy, zásadami a principy podvojného účetnictví.
Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí jak každodenní práce provozní účetní,
tak i závěrečných účetních operací.


Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat komplexní hospodářské operace společnosti. Kurz je vhodný pro účetní podniku, která má na starosti komplexní účtování celé společnosti.

Osvědčení?
Po úspěšném absolvování kurzu získáte „Osvědčení o rekvalifikaci v programu účetnictví“ s akreditací MŠMT ČR.

Obsah:

Účetnictví  I.
1.1. Základní pojmy, fyzická osoba-podnikatel, právnická osoba-společnost. Účetní systémy.
Podstata daňové evidence a podvojného účetnictví – daňový dopad

1.2. Majetek firmy, aktiva, pasiva, rozvaha podniku
1.3. Změny rozvahových položek, princip podvojného záznamu
1.4. Náklady a výnosy, výkaz zisku a ztráty – hospodářský výsledek
1.5. Účtová osnova, syntetický a analytický účet, účtový rozvrh
1.6. Daňové doklady, oběh účetních dokladů, praktické příklady
1.7. Pořízení majetku, výpočet a účtování odpisů, oprávky a vyřazení majetku
1.8. Zásoby materiálu, zboží, výrobků, spotřeba, příjemky, výdejky, účtování zásob
způsobem A a B, inventarizační rozdíly, manko do normy – nad normu

1.9. Účtování v pokladně, na běžném účtu, peníze na cestě, bankovní úvěry
1.10. Pohledávky za odběratelem, závazky vůči dodavatelům, fakturace
1.11. Mzdy – složky hrubé mzdy, výpočet zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance
a podniku. Zaúčtování mezd a odvodů, stravenky, cestovné

1.12. Daň z přidané hodnoty - v tuzemsku, orientace v zákonu o DPH, daňové přiznání k DPH
1.13. Náklady a výnosy podniku, výsledek hospodaření

Účetnictví  II.
1.1. Vyřazení majetku, který není plně odepsán, technické zhodnocení majetku a jeho odpisy. 
Odpisy nehmotného majetku, daňové hledisko, náhrady škody vyřazeného majetku

1.2. Opravné položky k zásobám, účtování ve výrobním podniku, nevyfakturované dodávky
v návaznosti na skladové hospodářství. Inventarizace zásob, účtování manka, daňový dopad

1.3. Kurzové rozdíly, přecenění pohledávek a závazků v průběhu a na konci účetního období
1.4. Přijaté a poskytnuté zálohy, opravné daňové doklady – dobropisy, zápočty
1.5. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky aktivní, pasivní
1.6. Směnky, dotace, ostatní daně, bankovní úvěry, finanční a operativní leasing
1.7. Nedokončená výroba, aktivace, změna stavu zásob – účtování výrobní firmy
1.8. DPH v rámci EU, nečlenských států, přenesená daňová povinnost u stavebních prací
1.9. Úprava hospodářského výsledku. Hrubý, účetní a daňový hospodářský výsledek
1.10. Výpočet a účtování daní, rozdělení hospodářského výsledku, podíl na zisku.  
1.11. Otvírání a převod počátečních zůstatků účtů, uzavírání účtů a účetních knih
1.12. Výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát v návaznosti na daňové přiznání. 
Závěrkové účetní operace. Praktické příklady.