Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚČETNICTVÍ I.

   
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 

rozsah 40 vyučovacích hodin
cena 5 950 Kč
studentská sleva 1 000 Kč
Vaše cena  4 950 Kč

OBJEDNÁVKA KURZU

PRO VAŠI SKUPINU (alespoň 4 studentů)
LZE DOHODNOUT INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN


Jméno, příjmení:

E-mail:

Telefon:


Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   


Komu je kurz určen?
Kurz je určen především studentům středních škol, kteří se připravují na maturitu z účetnictví. Je určen těm, kteří chtějí snadno a srozumitelně nahlédnout do problematiky podvojného účetnictví. Všem, kteří se neradi "biflují" a raději si chtějí na "podstatu věci" přijít logickou úvahou sami.
 

Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy, zásadami a principy podvojného účetnictví tak, jak je znají z každodenního života. Např. pojem
AKTIVA - připodobňujeme k tomu - to co máme - např. kolo, notebook, knihy, peníze v peněžence, kamarádce jsem půjčila peníze...
PASIVA - za co jsme pořídili to co máme - sami jsme si vydělali, někdo nám něco dal, nebo jsme si půjčili...
VÝNOSY - naše výplata, příjem z brigády, něco jsme prodali...
NÁKLADY - nákup jídla, oblečení, jízdné, koníčky, oblečení...
 

Obsah kurzu:
Význam účetnictví, princip podvojného záznamu
Účet, účtová osnova, strany účtů Má dati / Dal
Změny rozvahových položek, hospodářská operace
Účetní doklady, náležitosti a oběh účetních dokladů
Zápis dokladů do účetních knih
Praktický význam - aktiva, pasiva, náklady, výnosy
Sestavení zahajovací, počáteční a konečné rozvahy
Sestavení výsledovky a určení hospodářského výsledku
Účtování na účtech pokladna, banka, pohledávky, závazky
Dlouhodobý majetek, pořízení, odpisování a vyřazení majetku
Účtování zásob způsobem A a B

Účtování mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Daň z přidané hodnoty
 

Kurz je koncipován tak, aby přivedl studenty
k úspěšnému zvládnutí maturitních otázek:

1. Právní úprava účetnictví
2. Účetní doklady, zápis do účetních knih
3. Inventarizace majetku a zásob
4. Dlouhodobý majetek
5. Odpisy a vyřazování majetku
6. Zásoby materiálu a zboží, účtování způsobem A a B
7. Zásoby vlastní činnosti, reklamace, inventarizace
8. Krátkodobý finanční majetek, pokladna, banka, bankovní úvěry
9. Cenné papíry a směnky
10. Pohledávky, kurzové rozdíly
11. Závazky, dotace
12. Mzdy a zaměstnanci
13. Přímé daně, daň z příjmů
14. Nepřímé daně, daň z přidané hodnoty
15. Časové rozlišení nákladů a výnosů
16. Kapitálové účty, dlouhodobé závazky
17. Náklady a výnosy
18. Výsledek hospodaření
19. Účetní závěrka, uzavírání účtů
20. Účetní výkazy, výkaz zisku a ztráty
21. Rozvaha – majetek a zdroje financování
22. Daňová evidence
23. Individuální podnikatel
24. Účtování ve společnosti s ručením omezeným
25. Účtování v akciové společnosti