Jdi na obsah Jdi na menu
 


REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

 

    

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
(komplet účetních agend – podvojné i jednoduché účetnictví)

rozsah 130 hodin / 15 týdnů
cena 15 950 Kč


OBJEDNÁVKA KURZU 
Zatrhněte prosím políčko pro zvolený termín


 
9. 9. 2024
- 19. 12. 2024
po a čt
 9-12
15 950 

 
14. 9. 2024
- 21. 12. 2024
so
8-14,30
15 950 
  14. 10. 2024
- 6. 2. 2025
po a čt
 9-12
15 950 
  19. 10. 2024
- 1. 2. 2025
so
8-14,30
15 950 


Jméno příjmení titul:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů
ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

__________________________________

Komu je kurz určen?
Kurz je určen těm, kteří to s účetnictvím myslí opravdu vážně. Je určen těm, kteří chtějí samostatně vykonávat práci účetní/ho, chtějí znát techniku účetnictví, porozumět zákonům, daním, termínům a poznat každodenní život a práci v účtárně. Kurz je určen i začátečníkům, kteří se s účetnictvím doposud nesetkali.


Co je cílem kurzu?
Je nezbytné abyste si udělali čas o zbytek se postaráme my.

Naše práce není o tom, že Vám pošleme předem nahraná videa, kde se musíte přizpůsobit myšlenkovým pochodům lektora a pak nějak uděláte zkoušku. Naše práce spočívá v tom, že se lektor přizpůsobí Vám, Vašim myšlenkovým pochodům, Vašemu chápání, Vašemu tempu a systému učení. Aby Vaše i naše práce měla smysl je důležitý osobní kontakt, komunikace, procvičování, navazování od zvládnutého učiva k novým tématům. Naše kurzy jsou v plném rozsahu vedeny prezenční formou, tj. osobně s lektorem na učebně. Ve skupině bývá zpravidla 4 - 6 studentů.


Kurz je určen začátečníkům, kteří se s účetnictvím ani daňovou evidencí doposud nesetkali. Je určen všem, kdož chtějí znát kompletní soustavu obou účetních metod, porovnat rozdíly a posoudit výhody a nevýhody obou způsobů účtování

Po absolvování kurzu?
Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat menší, či středně velkou firmu. Naučíte se jak vést účetnictví podnikatelům –fyzickým osobám, organizacím, školám, obcím, neziskovým organizacím, obchodním společnostem - právnickým osobám. Naučíte se nejen to, když práce jde snadno a bez komplikací. Naučíte se i to, na co dát pozor, jak opravit chyby, jak komunikovat s finanční správou, úřady, majiteli firem, kolegy i okolím. 

Osvědčení?
Po úspěšném absolvování kurzu získáte „Osvědčení o rekvalifikaci v programu účetnictví a daňová evidence“ s akreditací MŠMT ČR.

Obsah:
I. část - Daňová evidence
1.1. Podstata a význam vedení účetní agendy podnikatele
Založení živnosti, sociální a zdravotní pojištění, finanční úřad
1.2. Majetek podnikatele. Osobní a obchodní. Ocenění majetku
1.3. Odpisy majetku, pořízení a vyřazení. Technické zhodnocení a opravy.
Využívání soukromého majetku v podnikání

1.4. Zápisy v peněžním deníku, evidence příjmů a výdajů
1.5. Osobní spotřeba podnikatele, vklad majetku do podnikání
1.6. Daňové doklady, oběh účetních dokladů, praktické příklady
1.7. Příjmy a výdaje s dopadem na daň z příjmů fyzických osob
1.8. Zásoby materiálu, zboží, výrobků, skladová evidence
1.9. Účtování v pokladně, na běžném účtu, průběžné položky, bankovní úvěry
1.10. Pohledávky, vystavené faktury, závazky, dodavatelské faktury
Evidence pohledávek a závazků, fakturace. Kursové rozdíly
1.11. Mzdy – registrace zaměstnanců na institucích soc. a zdrav. zabezpečení.
Výpočet čisté mzdy, odvodů a daní

1.12. Daňová soustava a zákony
- vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
- vyplnění daňového přiznání k DPH‚ problematika DPH
- vyplnění daňového přiznání k dani silniční
- cestovní výdaje, využití  automobilu v podnikání

II. část - Účetnictví  I.
1.1. Základní pojmy, fyzická osoba-podnikatel, právnická osoba-společnost
Účetní systémy. Podstata daňové evidence a účetnictví – daňový dopad
1.2. Majetek firmy, aktiva, pasiva, rozvaha podniku, ocenění majetku
1.3. Změny rozvahových položek, princip podvojného záznamu
1.4. Náklady a výnosy, výkaz zisku a ztráty – hospodářský výsledek
1.5. Účtová osnova, syntetický a analytický účet, účtový rozvrh
1.6. Daňové doklady, oběh účetních dokladů, praktické příklady
1.7. Pořízení majetku, výpočet a účtování odpisů, oprávky a vyřazení majetku
1.8. Zásoby materiálu, zboží, výrobků, spotřeba, příjemky, výdejky, účtování
zásob  způsobem A a B, inventarizační rozdíly, manko do normy – nad normu

1.9. Účtování v pokladně, na běžném účtu, peníze na cestě, bankovní úvěry
1.10. Pohledávky za odběratelem, závazky vůči dodavatelům
1.11. Mzdy – složky hrubé mzdy, výpočet zdravotního a sociálního pojištění
zaměstnance a podniku, zaúčtování mezd a odvodů, stravenky, cestovné

1.12. Daň z přidané hodnoty - orientace v zákonu o DPH, daňové přiznání k DPH

III. část - Účetnictví  II.
1.1. Vyřazení majetku, který není plně odepsán, technické zhodnocení majetku. 
Odpisy nehmotného majetku, daňové hledisko a náhrady škody vyřazeného majetku

1.2. Opravné položky k zásobám, účtování ve výrobním podniku, nevyfakturované dodávky,
zásoby v návaznosti na skladové hospodářství. Inventarizace zásob, daňový dopad manka

1.3. Kurzové rozdíly, přecenění pohledávek a závazků v průběhu a na konci účetního období
1.4. Přijaté a poskytnuté zálohy, opravné daňové doklady – dobropisy, zápočty
1.5. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky aktivní, pasivní
1.6. Směnky, dotace, ostatní daně, bankovní úvěry, finanční a operativní leasing
1.7. Nedokončená výroba, aktivace, změna stavu zásob – účtování výrobní firmy
1.8. DPH v rámci EU, nečlenských států, přenesená daňová povinnost u stavebních prací
1.9. Úprava hospodářského výsledku. Hrubý, účetní a daňový hospodářský výsledek
1.10. Výpočet a účtování daní, rozdělení hospodářského výsledku, podíl na zisku.