Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU

   

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ DOUČOVÁNÍ

Dle Vašich požadavků je možné dohodnout individuální,
nebo skupinové doučování témat, která Vás zajímají.

Doučování probíhá na učebně ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 588 (mapa)

nebo on-line.

Cena doučovaní je 300 Kč
za 90 minut pro jednu osobu

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Jméno, příjmení:

E-mail:

Telefon:

Poznámka, požadavek tématu:

 Souhlasím, aby moje osobní údaje (jméno příjmení, e-mail, telefon) 
byly použity pro účely zpracování přihlášky a administrativních úkonů ve společnosti Hc-účto s.r.o.
 

   

Okruh témat:

Finanční účetnictví I.

Význam a základní prvky účetnictví
Právní úprava účetnictví

Náplň a podstata účetnictví
Rozvaha aktiva pasiva
Výkaz zisku a ztrát náklady výnosy
Princip podvojného zápisu
Účet, účtová osnova
Účetní doklady
Účetní knihy
Změna rozvahových položek
Účtování hospodářských operací


Dlouhodobý majetek
Oceňování majetku
Drobný majetek
Technické zhodnocení

Opravy a udržování
Odpisování majetku
Finanční majetek


Zásoby
Rozdělení a oceňování zásob
Účtování zásob způsobem A,B
Zásoby vlastní výroby


Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Poskytnuté provozní zálohy

Reklamace
Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly


Krátkodobý finanční majetek
Pokladna a bankovní účet
Ceniny, peníze na cestě


Závazky
Rozdělení a oceňování závazků
Závazky ke společníkům
Mzdy pojištění a daně
Daň z příjmů PO

Daň z přidané hodnoty
Přijaté zálohy
Bankovní úvěry, dotace

 

Finanční účetnictví II.

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Založení obchodní korporace

Vklady společníků
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Podíly na zisku

Časové rozlišení
Náklady a výnosy příštích období
Příjmy a výdaje příštích období
Dohadné účty aktivní a pasivní

Účetní uzávěrka
Inventarizace majetku a závazků
Uzavření účtů a účetních knih
Konečná rozvaha

Výsledovka

Účetní závěrka
Typy účetních závěrek
Rozsah účetních výkazů
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Úprava hospodářského výsledku 
Daňové a nedaňové náklady
​Základ daně, zálohy na daň


Daně v účetnictví
Přímé daně
Daň z příjmů FO

Daň z příjmů PO
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů splatná, odložená


Operace na vlastním kapitálu
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Založení obchodní korporace
Vznik obchodní korporace
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Rozdělení hospodářského výsledku
Podíl na zisku
Vypořádací podíl
Likvidace společností

Podíl na likvidačním zůstatku